Корисна інформація

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

8 жовтня, 16:15
Навчання
Навіщо?
Основними завданнями нормативно-правової бази є:

- забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва

- встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умови праці та побуту

- забезпечення належного науково-технічного рівня та якості будівництва

- раціональне використання земель, природних ресурсів та охорона навколишнього середовища

- економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів

- удосконалення організації проектування та інженерних вишукувань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

З чого починати?
Для початку засвоїти одне просте правило: норми не потрібно “зубрити”, нормами потрібно вміти користуватись. Для цього потрібно:

- ознайомитись зі структурою нормативно-правової бази України в галузі будівництва

- ознайомитись з основними положеннями найважливіших НД

- навчитися підбирати і використовувати необхідні НД під час проектування конкретного об’єкту.

Як не заплутатись?
Оскільки різноманітних нормативних та правових документів, законів, настанов, положень, посібників є безліч, потрібно розібратися у структурі та термінах будівельного законодавства взагалі.
Будівельне законодавство - це система нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо організації та безпосереднього здійснення капітального будівництва.
Система нормативно-правових актів:

I. Кодекси

II. Закони України

III. Нормативно-правові акти Президента України

IV, Постанови Кабінету Міністрів України

V. Відомчі нормативно-правові акти

VІ. Документи місцевих органів влади

Будівельні норми - НД по нормуванню в яких встановлені загальні принципи, правила, норми, характеристики, що стосуються визначених об'єктів нормування в галузі будівництва.
Нормативні документи поділяються на такі види:

- державні стандарти - ДСТ;

- державні будівельні норми - ДБН;

- відомчі будівельні норми - ВБН;

- регіональні будівельні норми - РБН;

- технічні умови - ТУ

ДСТ - встановлюють організаційно-методичні та загальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової продукції будівельного призначення.
ДБН - розробляються на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій, а також в галузі організації, технології, управління і економіки будівництва.
ВБН - розробляються при відсутності ДБН або при необхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють вимоги ДБН.
РБН - містять регіональні правила забудови населених пунктів і територій
З повним переліком нормативно-правових актів в галузі будівництва можна ознайомитись на сайті Мінрегіонбуду України.
НД у галузі будівництва класифікуються наступним чином.

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

Б. Містобудування

В. Технічні норми, правила і стандарти

Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-інформаційні матеріали

Крім того, НД бувають обов’язковими (підлягають безумовному дотриманню) та рекомендованими.

Чим користуватися?
Найважливішими для вас є вимоги ДБН - державних будівельних норм.
А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

А.2.2. Проектування

ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження проектної документації.

А.2.4. СПДБ (система проектної документаціїї для будівництва)

Б. Містобудування

розділ Б.2. Планування та забудова населених пунктів і територій

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень.

В. Технічні норми, правила і стандарти

В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека

ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2 (1-12. СНББ) Основні вимоги до будівель і споруд. (СНББ - Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів)

ДСТУ-Н Б В.1.2-13~2008 (EN 1990~2002, IDN). СНББ. Настанова. Основи проектування конструкцій

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В.2.1. Основи та фундамени будинків і споруд

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

В.2.2. Будинки і споруди

ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди

ДБН В.2.2-15-2005. Будинки і споруди. Житлові будинки

ДБН В.2.2-20-2008. Будинки споруди. Готелі

ДБН В.2.2-23~2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі

ДБН В.2.2-25~2009. Будинки і споруди. Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

ДБН В.2.2-24~2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-17~2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд дляя маломобільних груп населення

В.2.3. Споруди транспорту

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-15~2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

В.2.4. Інженерне обладнання будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

В.2.5. Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6 Конструкції будинків і споруд

ДБН В.2.6-31~2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

В.2.6. Будівельні матеріали


Крім того слід ознайомитись з такими документами:

I. Кодекси

Господарський кодекс України: гл. 33 "Капітальне будівництво" (статті 317-323 присвячені договору підряду на капітальне будівництво, а ст. 324 - договору підряду та виконання проектно-досліджувальних робіт) та ст. 331 "Договір на створення і передачу науково-технічної продукції", що включена до глави 34 "Правове регулювання інноваційної діяльності"

Цивільний кодекс України: глава 61 "Підряд", глава62 "Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт";

Кодекс законів про адміністративні правопорушення: гл. 8 - щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері будівництва, гл. 13 - адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції;

Земельний кодекс, зокрема положення щодо використання земельних ділянок під забудову та ін.

II. Закони України

"Про інвестиційну діяльність", який визначає правові й економічні основи капітального будівництва в Україні

"Про основи містобудування" (*), який визначає основні засади містобудування як складної (комплексної) діяльності.

"Про наукову і науково-технічну діяльність", відповідно до якого виконання проектних та вишукувальних робіт належить до науково-технічної діяльності (ст. 1);

"Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

"Про наукову і науково-технічну експертизу", визначає основні засади проведення науково-технічної експертизи, включаючи й експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва

"Про архітектурну діяльність", відповідно до якого об'єкти будівництва повинні відповідати встановленим архітектурним вимогам, при виборі виконавців можуть організовуватися конкурси, здійснення контролю за дотриманням встановлених архітектурних вимог та інвестиційного проекту може здійснюватися за участю архітектора як розробника проекту та ін.;

"Про планування і забудову територій", встановлює вимоги до будівельного майданчика, інвестиційного проекту будівництва щодо відповідності його затвердженому плану забудови відповідного населеного пункту, обов'язок забудовника (інвестора чи уповноваженої ним особи) отримати необхідний для проектування дозвіл на будівництво об'єктів містобудування відповідно до встановленого порядку (ст. 24), а також дозвіл на виконання будівельних робіт, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж і споруд (ст. 29);

IV. Постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів"

"Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

"Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію"

V. Відомчі нормативно-правові акти

"Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності”

VІ. Документи місцевих органів влади

Тимчасові правила забудови Львівської області від 08 грудня 2009 року

Інші нормативні документи
Нормативна і проектно-технологічна документація в будівництві
8 жовтня, 16:22
Нормативна і проектно-технологічна документація в будівництві
Перелік чинних нормативних документів в будівництві станом на 01.04.2017 року
8 жовтня, 16:20
Перелік чинних нормативних документів в будівництві станом на 01.04.2017 року
Система нормативних документів в будівництві
8 жовтня, 16:18
Система нормативних документів в будівництві
ПОДАРУНОК

Дізнайся ПЕРШИМ про ЗНИЖКИ, АКЦІЇ, НОВИНИ!!!